33/2016/QĐ-TTg : Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử

Còn hiệu lực
33/2016/QĐ-TTg
Ban hành Quy chế cung cấp, ...
19-08-2016
19-08-2016
Chính phủ